పాఠశాల రోజుల్లో 87

By | November 16, 2020
0

telugu sex stories పాఠశాల రోజుల్లో 87 ఆ బాలికకు భవిష్యత్తు మీద ఎటువంటి బెంగ లేదు. కోరిక తీరిన ఆమె కన్నులలో అమాయకత్వం తాండవమాడుతొంది. ఏమ్మాయ చేశాడో ఈ శేషుగాడా బాలికను వాడెలా చెబితే అలా ఆడుతొంది. పూట పూటకీ ఆమెలోని కోరిక మరింత ఎక్కువవుతొంది.ఇప్పుడు కూడా ‘కాస్త పనుంది బయటికి వెల్లోస్తామంటే. . . .’ ‘సాయంత్రం కోటా అయిన తరవాతే అనింది.’  అందుకే ఇద్దరూ కలిసి ఆమెను శాంత పరిచారు.
     “మేము పోయ్యొస్తాం” అన్నారు ఇదఆమె వారిద్దరి మద్యా పడుకుని వుంది. ముగ్గురూ నగ్నంగా వున్నారు. వారి లింగాలు ఆకాశాన్ని అంటాలనే వుద్దేశంతో పైకెదిగే తాలవృక్షాల్లా నిటారుగా పైకి చూస్తున్నాయి. వారి వైపు బేలగా చూసి వారివురి లింగాలని తన్న పిడికిట బిగించింది. ఆమె చేతి స్పర్ష చెప్పకనే చెబుతొంది వారెల్లడం ఆమెకు ఇష్టం లేదని. అయినా తప్పదన్నట్టు వారు ఆమె వైపు చూశారు.
     “పని చిటెకెలో అయిపేసుకుని వచ్చేత్తాం” అని ఆమె చెంపలని చెరొక వైపు చుంభించారు. తటాలున లేచి బట్టలు కట్టుకుని చెరువుగట్టువైపు సాగిపోతున్నారు. వెళ్తున్న చెలికాల్లని చూస్తూ మంచెపైన ఒక్కత్తే కూర్చుందా బాలిక. మనస్సులో ఎటువంటి బెంగాలేని

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *