పాఠశాల రోజుల్లో 85

By | November 12, 2020
0

telugu sex stories పాఠశాల రోజుల్లో 85 సూరిగాడు కళ్లు పెద్దవి చేసుకొని టీనా కళ్లల్లోకి సూటిగా చూస్తున్నాడు. ఆమె ఎంత సేపటికీ సమాదానం చెప్పడం లేదు. ఎక్కువ సేపు కళ్లు తెరుచుకుని వుండడం అసాద్యంగా అనిపిస్తొంది సూరిగానికి. రాత్రంతా నిద్రలేదు. పైగా నీళ్లల్లో ఎక్కువ సేపు కళ్లు తెరిచి వుండటం మూలాన అవి మండి విశ్రాంతి కోరుకుంటున్నాయి. ఆమె పూకు అంచున వాడి మొడ్డ ఎగిరెగిరి పడుతూ వుంది. ఇంకాసేపు ఎదురుచూశాడు. ఆమె ఎంతసేపటికి సమాదానం యియ్యలేదు. అతనికి ఓపిక నశించింది. ఆమె కళ్లల్లోకి సూటిగా చూశాడు. ఆమె ఏదో ఆలోచిస్తూ వుంది. ఆ ఆలోచనలలో ఆమెకు సమాదానం దొరికినట్టు లేదు. దొరుకుతుందని సూరిగానికి అనిపించలేదు. ఎదురుచూసే ఓపికా వానికి లేదు.వెంటనే నడుముని వేగంగా కదిలించాడు. సడన్ అండ్ సర్పైజ్ స్ట్రోక్. బలమైన అతని దండము ఆమె భగము లోపలికంటా నిండుగా దూరిపోయింది. ఆ వూహించని తాకిడికి టీనా నోరెల్ల బెట్టి అరిచింది. ఆమె అరుపులని సూరిగాడు ఏమాత్రం పట్టీంచుకోకుండా దెబ్బలు వేస్తూనే వున్నాడు. అతనామె పూకులో వేగంగా కదులుతుంటే ఆ బాతుటబ్బులోని నీరు సునామి వచ్చినప్పుడు ఎగిసిపడే 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *