కమలానందం కొడుకుతొ 6

By | February 27, 2020
0

telugu sex stories కమలానందం కొడుకుతొ 6 సళ్ళు బిరుసెక్కడం తెలుస్తోంది కమలకి ఇంతలో పార్వతి అమ్మ అలా తోట వరకు వెళ్లి వస్తాము అనేసరికి పార్వతి వెనకాల  బయటకు బయలదేరింది కమల ఇద్దరూ అలా నడుచుకుంటూ తోట లోకి వెెళ్ళే వరకు మాట్లాడకూండా  వచ్చారు  ఏమిటే చెప్పు ఏదో మాట్లాడాలన్నావుఅని పార్వతి అనేసరికి ఏవేవో ఆలోచనలతో సతమతమవుతున్న కమల పార్వతి వైపు చూసి ఏమీలేేేదే నిన్న మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత
నువ్వు ఏమీ చేసి వేడి దింపుకొన్నావో తెలుసుకోవాలని వుందే చెప్పవే అని అడిగింది
(మనసులో మాత్రం ఆనంద్ నువ్వు ఏమైనా చేసుకున్నారా అని అడగాలని వుంది కానీ తమ్ముడు తోనా ఏలా అనుకుంటున్నావే నన్ను అంటూందేమె అన్న భయం వుంది)కమల అలా అడిగేసరికి పార్వతి ఏమీ మాట్లాడలేక పోయింది కమలకి తను అనుమానం నిజమే
అనిపించింది మళ్లీ కమలే కలుగచేసుకుని సరేలేవే ఇష్టం లేకపోతే చెప్పవద్దులే అనేసరికి
పార్వతి కి ఏమీ అర్థం కావటం లేదు చెప్పాలా వద్దా అనుకుంటూ సరే పదా అంటూ కమల చేయి పట్టుకుని తోటలో ఒక మూలన పాత బావి పక్కన ఒక  మోటార్షెడ్  వున్నాయి షెడ్  బయట ఒక సింమెట్ బల్ల వుంటే దాని 
మీద కూర్చున్నారు ఇద్దరూ  ఏమి చేపుతుందా అనే ఆత్రుతతొ   ఎదురు చూస్తుంది  కమల ఇంతలో  కమల చేయిని పార్వతి తన  చేేతిలోకి  తీసుకుని    ఏమేయ్  కమలా తప్పొ ఒప్ప్పొ ఏమైనా   అనుకొ నేను నీకు    కాకపోతే ఎవరికి చెప్పుకుంటానే అంటూ చెప్పండం మొదలు పెట్టింది  పార్వతి

ఏమేయ్.  కమలా నేను.  మీ ఇంటికి రాక ముందు ఏమి జరిగిందో చెపుతా విను   మా ఇంటికి మా పిన్ని కొడుకు వచ్చి రెండు రోజులు
అయింది.  వాడు.  చిన్నప్పటి  నుంచి  అక్కా అక్కా అంటూ నన్ను వదిలేవాడు కాదు నీకు  తెలుసు కదా కానీ ఈసారి వచ్చినపుడు నన్ను తినేేేసి లా.  చూడడం వాడి చూపులు నా సళ్ళ మీదకి   పోవడం కావాలనే  నన్ను   తాకడం చేస్తుంటే  నేేేను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు నిన్న ఉదయం మా అమ్మ అనంద్ గాడివి బట్టలు ఏమైనా వున్నాయేమా చూడు వుతుకుతాను
అనే    సరికి   గది లొ కనిపించ   లేదు   వాడి విడిచిన బట్టలు వాడి బేేగ్ లో కానీవున్నాయా 
అని జిప్ తీసి చూసా పాతవి లేవు సరే అని జిప్ పెడుతుంటే బట్టలు మద్య లోంచి  ఒక పుస్తకం కొంచెె కనిపించే సరికి ఏమైనా స్వాతి పుస్తకం లాంటిదేమె చదువుదా

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *