1920 లో కథ 20

By | April 30, 2021
0

telugu sex stories 1920 లో కథ 20 నడుచుకుంటూ మేష్టారు ఇళ్లు ఉన్న వీధి వైపు  వెళ్తున్న…

మేష్టారు ఎందుకు పిలిచినట్టో ఏమో ఇప్పుడు పంతులమ్మ నన్ను చూసి ఏమనుకుంటుందో అనుకుంటూ మేష్టారు ఇంటికి చేరుకున్న.

భయపడుతూ మేస్టారు ఇంట్లోకి వెళ్ళాను.
లోపల ఎవరూ కనిపించలేదు.
రెండు మూడు సార్లు మాస్టారు అని పిలిచాను అయినా ఎవరూ పలకలేదు..

కాసేపటికి పంతులమ్మ వంట గదిలో నుంచి బయటకు వచ్చి బయట గదిలో కూర్చున్న నన్ను చూసి

“ఎందుకు వచ్చావ్
అని అడిగింది.

“అది అది  మేష్టారు రమ్మని కబురు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *