1920 లో కథ 19

By | April 24, 2021
0

telugu sex stories 1920 లో కథ 19 శారదక్క అక్క లోపలకి రాబోతుండగా నేను లోపలనుండి. ఒక రగ్గు పట్టుకుని అక్కకి ఎదురొచ్చాను.

“ఎక్కడికిరా అలా వెళ్లిపోయావ్.

“ష్ మెల్లగా అక్క వినిపిస్తది.

అని అక్క చెయ్యి పట్టుకుని పెరట్లో కి తీసుకెళ్లను.

అక్కడ అమ్మ చిక్కుడుపాదు కోసం చిన్న పందిరి వేసింది… చిక్కుడు కాయలు బాగా కాశాయి. నేను అక్కను ఆ చిక్కుడు పందిరి కిందకి తీసుకొచ్చా..

“ఒరేయ్ ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావ్.

“ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుకున్న చేసుకున్న ఎవ్వరికీ తెలిదక్క..

అంటూ నేను తెచ్చిన రగ్గుని పందిరి కింద

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *